Efektivní Správu Obce (ESO) rozšiřujeme o "Energeticky Soběstačnou Obec", jinými slovy ESO2 (ESO na druhou). V dosavadních volebních obdobích jsme věnovali maximální úsilí k zajištění základních potřeb pro spokojený život v Chýni. Nyní v době neustále se zvyšujících cen paliv a energií ale nastupují i jiné, nové výzvy. Naším cílem je položit základní kámen k budoucí energetické soběstačnosti Chýně.

FVE na budově obecního úřadu

Energetická soběstačnost

Co znamená energetická soběstačnost Chýně?

Energetická soběstačnost znamená nezávislost na dodávkách energie (elektřiny, plynu či jiných) ze vzdálených externích zdrojů. Chceme nastavit dlouhodobý proces k dosažení decentralizované výroby energie a tepla, které Chýni umožní rozhodovat na obecní úrovni o energetickém toku, kontrolovat finanční aspekty, zohledňovat místní podmínky a potřeby obyvatel i obce. Tím se v budoucnu podaří zajistitsnížit riziko ohrožení růstem cen a především energetické bezpečnosti v nestabilní situaci dnešních dní.

Dosažení alespoň částečné energetické soběstačnosti obce v současnosti je možné, jak nám to ukazují některé příklady nejen ze zahraničí, ale i z České republiky.

Co nám může přinést?

Čistší ovzduší, stabilnější náklady na provoz obecních budov, nezávislost obce na dovozu plynu, úspora financí a případně ještě vlastní výrobu elektřiny pro obec.

Jak jí můžeme dosáhnout?

První předpokladem jsou úspory energií, druhým pak využití lokálních zdrojů. Úspor lze dosáhnout redukcí spotřeby energie (zateplení veřejných budov, používáním energeticky úsporného systému veřejného osvětlení), ale i snížením spotřeby energií v domácnostech. Výstavba menších lokálních zdrojů výroby energie co nejblíže místu spotřeby pak sníží závislost na vnějších zdrojích (např. instalací fotovoltaických panelů). Sekundární opatření pro podporu snížení energetické náročnosti mohou být např. zvýšení množství zeleně a vzrostlých stromů, které přispívají k lepšímu klimatu a snižují náklady na ochlazování budovy. Další možnou cestou je přesun části individuální automobilové dopravy do energeticky méně náročné dopravy hromadné.

Konkrétní příklad

Z konkrétních případů můžeme uvést například areál připravované svazkové školy Chýně-Hostivice a přilehlého sportoviště. Již při projekčních pracích na budově je kladen důraz na minimalizaci energetické náročnosti vhodným zateplením obálky budovy, tvarem budovy, maximalizací solárních zisků přes prosklené plochy, využití odpadního tepla apod. Je navržen systém recyklace odpadní vody a využívání dešťové vody, např. ke splachování toalet. Na vhodné plochy je navrženo umístění fotovoltaických panelů.

Voda jako nejcennější zdroj budoucnosti

Chýně se v posledních letech potýká s narůstajícími problémy s nedostatkem srážkových vod. V roce 2022 byla dokončena Studie zadržování vody v krajině (tzv. modrozelená studie). Naším cílem je jednotlivá navržená opatření uvést do praxe za pomocí dotací Operačního Programu Životního Prostředí.


Zpět na přehled programových bodů