Vodovodní infrastruktura Technická vybavenost a navazující služby patří neodmyslitelně k životu v obci. Řada problémů a výzev v této oblasti byla v minulých volebních obdobích vyřešena, ale stále je i zde potřeba s rostoucím počtem obyvatel stávající infrastrukturu udržovat, rozšiřovat a modernizovat.

Vodovod a kanalizace

Po více jak dvaceti letech fungování části vodovodů a kanalizací je zapotřebí kromě běžných revizí obměnit mechanické části infrastruktury, aby nedocházelo k haváriím na jednotlivých řadech. Zajištěné dodávky vody z pražského přivaděče je třeba monitorovat a rozšířit elektronické odečty z koncových uživatelů i na páteřní řady. To umožní lépe monitorovat ztráty v řadu a a následně je cílenými opravami snižovat.

Čištění odpadních vod

Čistírna odpadních vod potřebuje intenzifikaci (tj. zvýšení kapacity) a dokončení zahájených úprav. Cílový stav intenzifikace na 9900 obyvatel by měl být dokončen v letech 2025-2028. Přečerpávací stanice na Opatovce bude rozšířena pro zkvalitnění přečerpávání z lokalit s gravitační kanalizací.

Technické služby

Chceme rychleji a kvalitně reagovat na požadavky týkající se správy infrastruktury a služeb občanům. Chýně je dynamicky se rozvíjející obec a potřebuje technické služby jako servisní organizaci, která zabezpečí správu majetku obce a zároveň může poskytovat služby obyvatelstvu. Naším cílem je proto rozvíjet nově založené Technické služby Chýně a postupně tyto služby převést pod jejich správu. Výsledkem bude zlepšení těchto služeb a lepší možnost obce kvalitu těchto služeb ovlivňovat.

Do správy spadá systém vodovodů, splaškové a dešťové kanalizace. Do služeb pak údržba veřejných prostranství, údržba zeleně, odpadové hospodářství a správa veřejného osvětlení. Cílem je kvalitnější nakládání s vytříděnými odpady včetně recyklace bioodpadu a jeho využití. Po převodu infrastruktury pod Technické služby je jedním z hlavních cílů snižování ztrát (u veřejného osvětlení, ve vodovodním vedení).

Obecní komunikace

Nadále chceme pokračovat v rekonstrukcích a opravách obecních komunikací a chodníků. Jelikož se jedná o velmi nákladnou záležitost, budeme v maximální možné míře usilovat o získání dotací na tyto stavební práce.


Zpět na přehled programových bodů